ΦΛΩΡΙΝΑ Ψήφισμα για την εκλογή και χειροτονία ως επισκόπου και Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς του κ. Ιουστίνου Μπαρδάκα. - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Ψήφισμα για την εκλογή και χειροτονία ως επισκόπου και Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς του κ. Ιουστίνου Μπαρδάκα.

.

.

Σάββατο 6 Ιουνίου 2015

Ψήφισμα για την εκλογή και χειροτονία ως επισκόπου και Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς του κ. Ιουστίνου Μπαρδάκα.

Στο Αμύνταιο, σήμερα 02 του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε  δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9781/29-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που  δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε  με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.

                       ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ
Θεοδώρου Απόστολος
Μωυσιάδης
Κωνσταντίνος
Ακριτίδης Ευάγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Νάτσης Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Αβραμίδης Ιωάννης
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γεώργου Τρύφων
Βολιώτης Αργύριος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης

Ρακόπουλος Άγγελος
Κύρκου Κυριάκος
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.
Παρών στην συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλος Γεώργιο.
Παρών στην συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Ξινού Νερού κ. Κουκούλα Χαράλαμπο, ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα κ. Μπούκτση Κλήμη, ΤΚ Βαρικού  κ. Κολέτσα Απόστολο και Ασπρογείων κ. Σταυρίδη Βασίλειο.
Παρούσα  και η δημοτική υπάλληλος κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την    τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το κατεπείγον του θέματος και ύστερα από την σύμφωνη γνώμη του κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης και εισηγούμενος  το 1ο  θέμα εκτός  της ημερήσιας έθεσε υπόψη τους το ψήφισμα για την εκλογή και χειροτονία  ως επισκόπου και Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς του κ. Ιουστίνου Μπαρδάκα το οποίο έχει ως εξής: Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου ομοφώνως συγχαίρει τον νέον Μητροπολίτην Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνον , δια την εκλογήν και χειροτονίαν του ως επισκόπου και μητροπολίτου αυτής.
  Η εκλογή του ανωτέρω Ιεράρχου τιμά όλους μας, διότι αφενός μεν υπήρξε επί σειράν ετών πρωτοσύγκελος μας, ταπεινός και ακούραστος εργάτης της εκκλησίας, αφετέρου δε διότι κατάγεται από το ακριτικό χωριό της Μελίτης της Περιφερειακής Ενότητος Φλωρίνης.
Ευχόμεθα  ολοψύχως ο Πανάγαθος Θεός να τον ευλογεί και να του δίδει υγεία και μακροημέρευση για να μπορεί να επιτελεί ευόρκως τα αρχιερατικά του καθήκοντα, επ΄ωφελεία της Εκκλησίας και του ΄Εθνους.


         Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των          
      Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα  
      πρακτικά.
Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ’ όψη την εισήγηση του Προέδρου.
και αφού σκέφτηκε νόμιμα.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το ψήφισμα για την εκλογή και χειροτονία  ως επισκόπου και Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς του κ. Ιουστίνου Μπαρδάκα το οποίο έχει ως εξής: Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου ομοφώνως συγχαίρει τον νέον Μητροπολίτην Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνον , δια την εκλογήν και χειροτονίαν του ως επισκόπου και μητροπολίτου αυτής.
  Η εκλογή του ανωτέρω Ιεράρχου τιμά όλους μας, διότι αφενός μεν υπήρξε επί σειράν ετών πρωτοσύγκελος μας, ταπεινός και ακούραστος εργάτης της εκκλησίας, αφετέρου δε διότι κατάγεται από το ακριτικό χωριό της Μελίτης της Περιφερειακής Ενότητος Φλωρίνης.
Ευχόμεθα  ολοψύχως ο Πανάγαθος Θεός να τον ευλογεί και να του δίδει υγεία και μακροημέρευση για να μπορεί να επιτελεί ευόρκως τα αρχιερατικά του καθήκοντα, επ΄ωφελεία της Εκκλησίας και του ΄Εθνους.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 197/2015
ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ